Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku dalej „Administrator”. Z Administratorem można skontaktować się telefonując pod numer: 54 41 65 395 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: iodo@spzps.com, telefonując pod numer: 54 41 65 304 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1.  realizacji zadań ustawowych i statutowych, których celem jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji zdrowia i podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. c, lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z wystawianiem faktur za wykonywane świadczenia dot. usług medycznych w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c w zw. z ustawą o rachunkowości;  
 3. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
 4. informowania o medycznej działalności Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO1*).
 1. Administrator  chcąc zapewnić realizację  praw pacjentów, jak i sprawną organizację w zakresie   działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać:
 1. innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia np. NZOZ, Szpitale;
 2. podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem, w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego np. gabinety lekarskie, praktyki lekarskie;
 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie np. usługi dot. serwisowania  sprzętu medycznego;
 4. kontrolerom, podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej np. NFZ;
 5. kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem;
 6. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta;
 7. innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 8. podmiotom obsługującym systemy informatyczne lub udostępniającym narzędzia informatyczne na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 2. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresach wynikających z obowiązujących przepisów prawa (przez co najmniej 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej) w szczególności nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z ustawą z dnia 04.07.2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wszystkie dane przetwarzane w związku w wystawieniem faktur za świadczenie usług medycznych przetwarzane są przez okres wynikający ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj., 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku ewentualnych roszczeń Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych (o ile przepisy nie ograniczają praw). Ze względu na rodzaj świadczonych przez Administratora usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w ust. 3 lit. a niniejszej informacji. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego (nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych).
 3. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*).

 

 

 

*)Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.